Helsepolitikk

Innføring av merverdiavgift på alternativ behandling er lite helsefremmende

Til stortingsrepresentanter fra eget distrikt, representanter i Helse og omsorgskomiteen og representanter i Finanskomiteen

Som alternativ terapeut siden 1994 og nettredaktør for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) siden 2008, har jeg både vært tett på fagmiljøet og den faglige utviklingen innenfor en hardt arbeidende bransje og de seneste års drift og utvikling av en terapeutorganisasjon som sorterer inn under alternativ behandling (etablert i 1994). Se NNHs historie

I denne perioden har jeg aldri møtt den type holdninger overfor naturmedisin og alternativ behandling som er blitt bragt på banen av flere stortingsrepresentanter, med regjeringen og Høyre i spissen, etter at forslaget om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling ble lansert i juni i år – holdninger og uttalelser som etter min oppfatning strider mot grunnverdier for både etikk og politisk ansvarsutøvelse.

Mitt ansvar, både som terapeut på Helsesenter i Bergen og som nettredaktør i en medlemsorganisasjon for seriøse og ansvarsfulle terapeuter, er å sørge for saklig informasjon for å medvirke til at naturmedisin og alternativ behandling skal bli vurdert på en seriøs måte og ha en relevant plass innenfor behandlingstilbudet her til lands. Jeg blir derfor temmelig oppgitt over den type kunnskapsløshet og manglende vilje til å sette seg inn i historikken og allerede gjeldende lover og regler som berører vår bransje og de hensikter som ligger bak de ulike tiltakene. Den holdning vår bransje i disse dager møter fra politisk hold, er nærmest en direkte hån overfor de flere tusen seriøse, godt skolerte og hardt arbeidende terapeutene og, ikke minst, overfor de flere hundre tusen nordmenn som benytter seg av naturmedisin og alternativ behandling årlig.

NNH har i alle år arbeidet systematisk for å styrke pasientsikkerheten og heve kompetansenivået ved å stille høye fagkrav til sine medlemmer. NNHs hovedoppgave er å fremme helse og forebygge sykdom gjennom å gi pasienter og brukere et trygt naturmedisinsk behandlingstilbud. NNH er en del av et internasjonalt fagmiljø og medlem av flere nordiske og europeiske organisasjoner. NNH arbeider for at naturmedisin og alternativ behandling skal være et supplement til det offentlige helsevesenet, ikke en erstatter. Flere hundre tusen mennesker i Norge bruker alternativ behandling hvert år. Mange er avhengig av denne type helsehjelp. De fleste som besøker en naturterapeut for sine helseplager har allerede vært gjennom det offentlige helsesystemet og velger å benytte seg helt eller delvis av alternativ behandling. Disse betaler behandlingen selv, uten noen form for statlig refusjon.

22. juni 2020 foreslo regjeringen, med Høyre i bresjen, at mva-fritaket for alternativ behandling skal fjernes, og at tjenestene skal pålegges 25% merverdiavgift. Saken ble sendt ut på høring med høringsfrist 3. august – altså midt i sommerferien, midt i en global krise. En viktig helsesak ble gjort om til en finanssak i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Finansdepartementet presenterte en saksutredning som manglet flere viktige parametre som for eksempel kost/nytte-analyse, pasientsikkerhet-analyse, brukeropplevelse-analyse og analyse om i hvilken grad naturmedisin og alternativ behandling avlaster det ordinære helsevesenet.

For pasienter og brukere, terapeuter, studenter, fagskoler og fagorganisasjoner innen naturmedisin og alternativ behandling oppfattes forslaget som et stort tilbakeskritt. Ved å fjerne mva-fritaket tas hele grunnlaget for Registeret for utøvere av alternativ behandling bort. Dette vil igjen føre til at insentivet til å være terapeutmedlem av en fagorganisasjon blir redusert. Det er fagorganisasjonene som sammen med helsemyndigheten setter krav til utdanning og yrkesetiske retningslinjer. Det er dette som danner hovedgrunnlaget for pasientsikkerheten, og underlig nok virker det å bli totalt ignorert fra politisk hold. Ingen stiller spørsmål ved dette. Ikke en gang journalistene. Det virker som om det er en total likegyldighet til et svekket fagmiljø og en påfølgende svekket pasientsikkerhet, som vil få negative virkninger som verken kan eller bør måles i en finansiell målestokk alene.

Jeg vil her vise til mitt eget høringssvar i denne saken, som nettopp tar opp både helsemessige og økonomiske gevinster ved naturmedisin og alternativ behandling og også Verdens helseorganisasjons holdning og ønske om utvikling innen egne medlemsland https://svein.homnor.no/horingssvar-forslag-om-merverdiavgiftsplikt-ved-omsetning-og-formidling-av-alternativ-behandling/

Slik situasjonen er nå, med såpass mange uklarheter og manglende faglig kunnskap som det politiske miljøet i Norge legger for dagen i denne saken, vil jeg på det innstendigste anmode om at alle som kan påvirke i denne saken, engasjerer seg og gjør sitt for å sørge for at behandlingen av forslaget om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling stilles i bero til en utredning fra et bredt og faglig kompetent utvalg kan legges på bordet.

Med hilsen
Svein Johannessen
Homøopat MNNH reg.
Nettredaktør NNH