Helsepolitikk

Regjeringspartiene har vedtatt merverdiavgift på alternativ behandling

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk med støtte av Fremskrittspartiet igjennom sitt forslag til Statsbudsjett 15. desember i fjor. Dette forslaget innebar at det ble innført merverdiavgift på alternativ og komplementær behandling, gjeldende fra 1. januar 2021.  Forslaget ble lagt frem midt i sommerferien, med en  høringsfrist som er høyst uvanlig for slike saker.

Dyrere behandling
For pasienter og brukere av denne type behandling betyr dette 25 % høyere pris.  Et slik påslag vil ytterligere forsterke den sosiale profilen i negativ lei. Dette er spesielt bekymringsfullt, ettersom man vet at de med lav inntekt, har gjennomsnittlig større helseutfordringer. Svært mange er i dag avhengig av den helsehjelpen de får hos alternative behandlere, og som de erfarer at det ordinære helsevesenet ikke kan tilby. En redusert bruk grunnet for høye kostnader for den enkelte, vil derfor bevirke enda større press på dagens helsevesen.

Les mitt høringssvar til forslaget

Mange brukere
Undersøkelser fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) viser at flere hundre tusen av det norske folk bruker denne behandlingstradisjonen jevnlig. En spørreundersøkelse fra samme senter i 2018, viser at 63 % mente de hadde fått en bedre helsetilstand ved bruk av alternativ behandling. Rapportering om forverring eller bivirkninger var minimale. Trass i kort høringsfrist og tidspunkt på året, har forslaget utløst et stort engasjement hos både pasienter/brukere og terapeuter. Alle er forundret og indignert over at et slikt inngripende vedtak ikke er basert på en utredning og konsekvensanalyse, men brukt som en salderingspost i forhandlingene om statsbudsjettet.

Faglig kompetanse og pasientsikkerhet
De aller fleste organisasjonene som organiserer terapeuter som hører inn under Lov om alternativ behandling m.v., har gjennom mange år arbeidet for å få til en forskriftendring angående Registret for utøvere av alternativ behandling. De mener at fritak for merverdiavgift skal knyttes opp til et faglig kompetansenivå med basis i hva helseforvaltningen/bransje- og pasientorganisasjonene oppfatter som et forsvarlig nivå med hensyn på pasienttrygghet for terapeuter som ikke er autorisert helsepersonell.

Dette forslaget vil utelukke at terapeuter som ikke har dokumentert medisinsk kunnskap (anatomi, fysiologi og sykdomslærer) i tillegg til fag som omhandler etikk og pasientrelasjon, kan registrere seg i registeret.

Vær med å påvirke – bruk stemmeretten!
Til høsten er det nytt stortingsvalg. Jeg oppfordrer alle pasienter og brukere til å påvirke sine respektive partier i denne saken, eller å vise sitt engasjement med både leserinnlegg i mediene, deltagelse i underskriftskampanjen på mvafribehandling.no  – eller å bruke din stemmerett på de partiene som er positive til å få omgjort dette vedtaket.

All helsehjelp har til nå hatt fritak for merverdiavgift.  Alternativ og komplementærmedisinsk behandling bør ikke være noe unntak.  Det er både meningsløst og ufornuftig å pålegge merverdiavgift på behandling hvor formålet er å ivareta sin egen helse – samtidig som dette avlaster det ordinære helsevesenet!