Helsepolitikk

Feilslått helsepolitikk og økte avgifter rammer våre mest sårbare pasienter

Undersøkelser fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved UiT viser at mange nordmenn bruker alternativ behandling jevnlig. NAFKAM-undersøkelsen 2018 viste at 37 % av de spurte hadde brukt alternativ behandling. Rapportering om forverring eller bivirkninger var minimale.

Ved Helsesenter i Bergen tilbyr vi en rekke komplementære og alternative behandlingsmetoder. I merverdiavgiftslovens bestemmelser er visse tjenester, som for eksempel helsetjenester, undervisningstjenester og kulturelle tjenester, unntatt fra merverdiavgift. Alternativ behandling hadde inntil 1. januar i år samme unntak, men 15. desember i fjor vedtok regjeringspartiene å fjerne denne regelen.

Lite gjennomtenkt avgift

Til tross for at forslaget om å fjerne unntaket om merverdiavgift på alternativ behandling ble sendt på høring midt i sommerferien, med meget kort høringsfrist, utløste det et stort engasjement både hos pasienter og terapeuter. Mange stiller seg derfor undrende til at et slikt inngripende vedtak for en stor pasientgruppe ikke ble grundigere utredet før endelig vedtak. I tillegg til at nyere studier og rapporter samt viktige høringssvar ikke ble tatt i betraktning, ble den offentlige utredningen om alternativ behandling i Norge (NOU 1998: 21 «Alternativ medisin) fullstendig neglisjert og satt på sidelinja. For oss som har vært i denne bransjen noen tiår, er dette uforståelig og temmelig historieløst. At forslaget fikk flertall og vedtaket ble fattet på rent finanspolitisk grunnlag, som en salderingspost i forhandlingene om statsbudsjettet, stiller ikke saken i et bedre lys.

For våre pasienter betyr vedtaket om innføring av merverdiavgift på våre behandlingstilbud 25 % høyere pris – et påslag som forsterker den sosiale profilen i negativ lei. Dette er spesielt bekymringsfullt siden det er en kjensgjerning at de med lav inntekt, i gjennomsnitt har større helseutfordringer enn andre. Svært mange av våre pasienter oppgir at de er avhengig av den helsehjelpen de får hos oss for å klare en ellers vanskelig hverdag – et behandlingstilbud som dermed også avlaster et allerede presset helsevesen. En redusert bruk av våre tjenester grunnet for høye kostnader for den enkelte, vil derfor kunne føre til enda større press på det offentlige helsevesenet.

Behov for endring i utøverregisteret

De aller fleste organisasjonene som organiserer terapeuter tilknyttet Lov om alternativ behandling, har gjennom mange år arbeidet for å få til en forskriftsendring når det gjelder Registeret for utøvere av alternativ behandling. Det er et ønske om at unntak fra merverdiavgift skal knyttes opp til terapeutenes faglige kompetansenivå, med basis i hva helseforvaltningen samt bransje- og pasientorganisasjonene oppfatter som forsvarlig for å sikre at pasientene er i trygge hender.

Flere av opposisjonspartiene på Stortinget tar til orde for det samme; at det må gjøres en forskriftsendring i Registeret for utøvere av alternativ behandling og gjeninnføring av unntak fra merverdiavgift på behandlinger utført av terapeuter som tilfredsstiller registerets oppdaterte retningslinjer.

For oss er det et viktig helsepolitisk prinsipp at helsetjenester har unntak fra merverdiavgift. Å ilegge en ekstra kostnad for våre pasienter, der formålet med behandlingen er å bedre og ivareta egen helse, virker lite gjennomtenkt og bør revurderes.

Er du opptatt av pasientsikkerhet og frihet til i større grad å kunne velge den behandlingsform du måtte ønske, oppfordrer vi deg til å bruke din stemmerett med omhu ved høstens stortingsvalg.

Godt helsefremmende valg 2021!