Homøopati

 

Homøopati er en skånsom behandlingsform som stimulerer kroppens egne reguleringsmekanismer. Homøopatisk behandling kan benyttes ved både fysiske og psykiske plager.

homøopatiske midler flasker

 

Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Skånsomt og trygt

Homøopatiske midler er laget av medisinske substanser fra planteriket, dyreriket og mineralriket som er fortynnet etter bestemte prinsipper (potensering). Systematiske gjennomganger konkluderer med at potenserte homøopatiske medisiner, foreskrevet av utdannede fagfolk, kan regnes som trygge og neppe frembringer alvorlige bivirkninger. På grunn av de milde effektene av potenserte homøopatiske medisiner, kan de trygt benyttes av både barn og voksne – nyfødte så vel som de svakeste av våre eldre. 

Homøopatisk behandling kan benyttes både ved akutte og kroniske sykdomstilstander.

timebestilling på nett

 

20 % rabatt for barn, studenter og seniorer

Rutiner ved behandling av barn og ungdom

 

Konsultasjon/anamnese

For å kunne velge riktig induviduelt homøopatisk legemiddel, kartlegges nøkkeldata fra sykdomshistorien, sykdommer i familien og nåværende symptomer under første konsultasjon/anamnese. Aktive symptomer, sykdomshistorikk og arvelig påvirkning vil danne grunnlaget for valg av homøopatisk legemiddel. Både fysiske, mentale og emosjonelle symptomer og sensasjoner tas med i anamnesen.

Lignendeprinsippet

Homøopatisk behandling bygger på prinsippet om at lignende kurerer lignende – av gresk homoios, ‘lik’ og pathos, ‘sykdom’. Det betyr at man under behandling av en sykdomstilstand, bruker medisinske substanser som under utprøving på normalt friske personer, frembringer sensasjoner som ligner den sykes symptomtegn. Og nettopp fordi homøopatiske legemidler blir gitt på grunnlag av lignendeprinsippet, er det av største viktighet at legemidlene ordineres i så små doser som overhodet mulig.

 

timebestilling på nett

 

20 % rabatt for barn, studenter og seniorer

 

Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager. Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Samuel Hahnemann

Homøopatisk behandling retter seg etter de prinsipper og metodiske retningslinjer som ble utformet av den tyske farmasøyt og lege Samuel Hahnemann (1755-1843).

Dr. Samuel Hahnemann
Lege og farmasøyt Samuel Hahnemann Bilde: Wikimedia commons

Hahnemann var kritisk til sin samtids form for medisinsk behandling og var en aktiv pådriver for den søkende, vitenskapelige tendensen som preget utviklingen av moderne medisin på 1800-tallet. Gjennom sin utrettelige virksomhet var han med på reformere farmakologien og var en pioner for moderne hygieniske ideer. Hahnemann arbeidet for en mer human behandling av psykiske lidelser og foregrep en mikrobiologisk forståelse av epidemiske sykdommer.

Hahnemanns gjenoppdagelse av prinsippet om at lignende kurerer lignende og det behandlingssystemet han så utviklet, var en helt ny retning innen medisinen. Gjennom grundige undersøkelser viste det seg at den mest permanente gjenopprettelsen av en tidligere sunn tilstand, skjer ved bruk av medisinske substanser som gjennom utprøving på normalt friske personer, frembringer sensasjoner som ligner den sykes symptomtegn.

timebestilling på nett

 

20 % rabatt for barn, studenter og seniorer

 

Homøopatiske legemidler

– også kalt potenserte eller dynamiserte medisinske substanser – ordineres i forskjellige doseringer og intervaller, alt etter sykdomstilstand og varighet.

 

Egenvurderingsskjemaer

Se terapibeskrivelse på NNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. og på Aude Sapere Online.

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler

  •