Homøopati

Homøopati er en skånsom behandlingsform som stimulerer kroppens eget forsvarssystem og fremmer gjenoppretting av en god helsetilstand.

Homøopatisk behandling kan benyttes ved fysiske plager og psykisk ubalanse – både av barn og voksne – uten risiko for alvorlige bivirkninger.

Ved homøopatisk behandling skjer ved bruk av legemidler som er utviklet av substanser fra planteriket, dyreriket og mineralriket. Behandling kan benyttes både ved akutte og kroniske sykdomstilstander.

Under konsultasjonen kartlegges alle aktive symptomtegn – både fysiske, mentale og emosjonelle. Aktive symptomer, sykdomshistorikken og din arvelige påvirkning, danner grunnlaget for valg av homøopatisk legemiddel.

Mange oppsøker homøopat ved mage- og tarmproblemer,  smerter, rygg- og nakkeplager, ledd- og muskelsmerter, nedsatt immunforsvar,  ved forkjølelse, luftveisinfeksjoner, hudproblematikk, hodepine, tretthet, slapphet, angst og stress, menstruasjons- og urinveisplager etc. Jfr. NOU 1998:21 Alternativ medisin

Homøopatisk behandling bygger på lignendeprinsippet. Det betyr at man i behandlingen av en sykdomstilstand, bruker legemiddelsubstanser som under utprøving av på normalt friske personer, frembringer sensasjoner som ligner den sykes symptomtegn. Og nettopp fordi homøopatiske legemidler blir gitt på grunnlag av lignendeprinsippet, er det av største viktighet at legemidlene ordineres i så små doser som overhodet mulig. Homøopatisk behandling er derfor også skånsom og kan brukes av både barn og voksne.

Se Rutiner ved behandling av barn og ungdom

Undersøkelser viser at den største andelen konsultasjoner gjelder infeksjoner i øvre og nedre luftveier, utslett, allergi, psykiske plager, samt plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg oppsøkes homøopater ofte av pasienter med hodepine, kvinnelidelser, plager under svangerskap, urinveisplager og fordøyelsesplager. Jfr. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.

Samuel Hahnemann

Homøopatisk behandling retter seg etter de prinsipper og metodiske retningslinjer som ble utformet av den tyske farmasøyt og lege Samuel Hahnemann (1755-1843).

Lege og farmasøyt Samuel Hahnemann Bilde: Wikimedia commons

Hahnemann var kritisk til sin samtids form for medisinsk behandling og var en aktiv pådriver for den søkende, vitenskapelige tendensen som preget utviklingen av moderne medisin på 1800-tallet. Gjennom sin utrettelige virksomhet var han med på reformere farmakologien og var en pioner for moderne hygieniske ideer. Hahnemann arbeidet for en mer human behandling av psykiske lidelser og foregrep en mikrobiologisk forståelse av epidemiske sykdommer.

Lignendeprinsippet

Hahnemanns gjenoppdagelse av prinsippet om at lignende kurerer lignende og det behandlingssystemet han så utviklet, var en helt ny retning innen medisinen. Gjennom grundige undersøkelser viste det seg at den mest permanente gjenopprettelsen av en tidligere sunn tilstand, skjer ved bruk av medisinske substanser som gjennom utprøving på normalt friske personer, frembringer sensasjoner som ligner den sykes symptomtegn. Hahnemann kalte systemet homøopati – av homoios (lignende) og pathos (lidelse).

Homøopatiske legemidler

– også kalt potenserte (dynamiserte) medisinske substanser – ordineres i forskjellige doseringer og intervaller, alt etter sykdomstilstand og varighet.

Egenvurderingsskjemaer

Se terapibeskrivelse på NNHs internettsider samt om homøopati i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. og på Aude Sapere Online.

For at brukere av homøopatiske legemidler skal være sikret tydelig informasjon og gis tilstrekkelig garanti for at preparatene har god kvalitet og er trygge å bruke, er det innført felles merkingsregler for EU/EØS. Se Statens legemiddelverk : Homøopatiske legemidler